Brainconference
#2
This conference frightens me seriously.
Why?

Editing your brains trying it (as I understand it!) As a normal and even healthy development. Do you have a tumor then I think something else but what if you get diagnosed incorrectly, you become so psychotic states due to eg gangstalking etc. The next step then edit the brains will be ie:

Quote from invitation:

The common theme is modifiability. Revolutionary Developments in brain sciences support the theory and belief That basic human behaviors and functions can be modified.(Dutch)
Deze conference beangstigd mij ernstig.
Waarom?

Het bewerken van je hersenen probeert men (als ik het goed begrijp!) als een normaal en zelfs goede ontwikkeling te zien. Heb je een tumor dan vind ik dat wat anders maar stel dat je verkeerd gediagnostiseerd word, je dus psychotisch verklaard word vanwege bijvoorbeeld gangstalking e.d. de volgende stap dus het bewerken van de hersenen zal worden oftewel:

Citaat van uitnodiging:

Het gemeenschappelijke thema is aanpasbaarheid. Revolutionaire ontwikkelingen in de hersenwetenschappen ondersteunen de theorie en de overtuiging dat fundamentele menselijke gedragingen en functies kunnen worden gewijzigd.

Anton.
Reply


Messages In This Thread
Brainconference - by Revelation - October 28, 2012, 14:11
RE: Brainconference - by Revelation - October 30, 2012, 20:03

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)