STOPEG

Full Version: Experiments in Amsterdam and my story
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ik weet niet of jij dit nakijkt Peter maar ik wilde mijn verhaal wat beknopter en overzichtelijker plaatsen vandaar een nieuwe opzet.
Zo hoef ik ook niet overal stukjes te plaatsen maar kan ik verwijzen naar mijn stukje "Victim of gangstalking inAmsterdam".
Hoop dat je dat goed vind.

Groetjes,

Anton
Reference URL's