STOPEG

Full Version: Nl vertaling van een getuigenis van een slachtoffer van extreme MK-marteling
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Eheu

Deel 1 van 3 (onder aan artikel doorklikken).

http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/getuigenis_van_een_slachtoffer_van_-extreme-_mind_control_marteling_-_dl.1